วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2552

ปรัชญาการจัดการศึกษา

"พัฒนาคนเพื่อพัฒนาสังคม ด้วยวิชาและคุณธรรม"
ประวัติย่อโรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์


ได้รับอนุญาติให้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2583 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้ก่อตั้งคือ นางจรัส คำเนียม ปัจจุบัน นางสาวชนิษฐา คำเนียม เป็นผู้รับใบอนุญาติ
สถานที่ตั้ง เมื่อเริ่มเปิดสอนครั้งแรกตั้งอยู่ในย่านกลางชุมชนในตลาดโพธาราม เลขที่ 2 ซอยสุกรี ตำบาลโพธารามอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีปี2498ได้เกิดอัคคีภัยไหม้ตลาดโพธารามใกล้บริเวณที่ตั้งโรงเรียน เพลิงลุกลามไหม้อาคารเรียน จึงต้องย้ายมาปลูกอาคารเรียน ใหม่ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งปัจจุบัน เลขที่ 24 ถนนโพธาราม – บ้านเลือก ตำบลโพธาราม ประเภทโรงเรียน เป็นโรงเรียนสามัญศึกษา รับนักเรียนทั้งชายและหญิง หลักสูตร โรงเรียนขออนุญาติสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิกา
การรับรองวิทยฐานะเมื่อปีการศึกษา 2500 กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะของโรงเรียนตั้งแต่ชั้นประถาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทียบเท่าชั้นของโรงเรียนรัฐบาล
การลูกเสือ โรงเรียนมีกองลูกเสือ 4 กอง เป็นกลุ่มหนึ่ง ชื่อกองลูกเสือ ร.บ.41 “ราษฎร์บำรุงวิทย์” ตั้งเมื่อ 17 กรกฎาคม 2595
ความก้าวหน้าของโรงเรียนเป็นสถานษศึกษาแห่งหนึ่งของอำเภอโพธารามที่มีบริเวณโรงเรียนกว้างขวางสามารถขยายกิจการได้ ไม่มีเสียงหรือสิ่งรบกวนการคมนาคมสะดวกร่มรื่นมีน้ำประปาและไฟฟ้าบริบูรณ์เป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกของอำเภอโพธาราม